当前位置: 首页 美文资讯 句子资讯

伯虑愁眠的拼音

忋人忧天文言文的拼音版

1.《杞人忧天》原文注音

【原文注音】《杞人忧天》--出自《列子·天瑞》杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

qǐ guó yǒu rén yōu tiān dì bēng zhuì,shēn wáng suǒ jì,fèi qǐn shí zhě。又有忧彼之所忧者,因往晓之, yòu yǒu yōu bǐ zhī suǒ yōu zhě,yīn wǎng xiǎo zhī,曰:“天,积气耳,无处无气。

yuē:“tiān,jī qìěr,wú chù wú qì。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?” ruò qū shēn hū xī,zhōng rì zài tiān zhōng háng zhǐ,nài hé yōu bēng zhuì hū?”其人曰:“天果积气,日、月、星宿,不当坠邪?” qí rén yuē:“tiān guǒ jī qì,rì、yuè、xīng xiǔ,bú dāng zhuì xié?”晓之者曰:“日、月、星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”

xiǎo zhī zhě yuē:“rì、yuè、xīng xiǔ,yì jī qì zhōng zhī yǒu guāng yào zhě,zhī shǐ zhuì,yì bú néng yǒu suǒ zhōng shāng。”其人曰:“奈地坏何?” qí rén yuē:“nài dì huài hé?”晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,无处无块。

xiǎo zhī zhě yuē:“dì,jī kuàiěr,chōng sāi sì xū,wú chù wú kuài。若躇步跐蹈?终日在地上行止,奈何忧其坏?” ruò chú bù cī dǎo?zhōng rì zài dì shàng háng zhǐ,nài hé yōu qí huài?”其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

qí rén shě rán dà xǐ,xiǎo zhī zhě yì shě rán dà xǐ。【译文】杞国有个人担忧天会塌地会陷,自己无处存身,便整天睡不好觉,吃不下饭。

又有一个为他的忧愁而担心的人,就去开导他,说:“天不过是积聚的气体罢了,没有哪个地方没有空气的。你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢?”那个人说:“天如果是气体,日月星辰不就会坠落下来了吗?”开导他的人说:“日月星辰也是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会伤害什么。”

那个人又说:“那地坏了又怎么办呢?”开导他的人说:“大地是土块堆积成的罢了,填满了四处,没有什么地方是没有土块的。你行走跳跃,整天都在地上活动,怎么还担心会陷下去呢?”经过这个人一解释,那个杞国人放下心来,很高兴;开导他的人也放了心,很高兴。

扩展资料:一、《列子》简介《列子》又名《冲虚真经》。是战国早期列子、列子弟子以及其后学所著,到了汉代出现以后,便尊之为《冲虚真经》,且封列子为冲虚真人,其学说被古人誉为常胜之道。

是中国古代先秦思想文化史上著名的典籍,属于诸子学派著作,是一部智慧之书,它能开启人们心智,给人以启示,给人以智慧。其书默察造化消息之运,发扬黄老之幽隐,简劲宠妙,辞旨纵横,是道家义理不可或缺的部分。

二、文章寓意这则寓言,通过杞人忧天的故事,告诉我们不要去忧虑那些不切实际的事物。这是一则益智寓言,写了忧天者与忧人者两种人。

作者不以这两种人为然。这则寓言辛辣地讽刺了那些胸无大志,患得患失的人。

“天下本无事,庸人自扰之。”我们决不做“现代的杞人”,而要胸怀大志,心境开阔,为了实现远大的理想,把整个身心投入到学习和工作中去。

寓言中那位热心人对天、地、星、月的解释是不科学的,只能代表当时的认识水平,但他那种关心他人的精神、耐心诱导的做法,还是值得称赞的。

2.杞人忧天的拼音是什么

杞人忧天读音是qǐ rén yōu tiān。杞人忧天意思是总是去忧虑那些不切实际的事物。

杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠邪?”

晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”其人曰:“奈地坏何?”晓者曰:“地积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

译文

杞国有个人担心天会塌下来、地会陷下去,自己无处依托,便食不下咽,寝不安席。另外又有个人为这个杞国人的忧愁而忧愁,就去开导他,说:“天不过是聚积的气体罢了,没有哪个地方是没有空气的。你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢?”

那人说:“天是气体,那日、月、星、辰就不会掉下来吗?”开导他的人说:“日、月、星、辰只是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会有什么伤害。”那人又说:“如果地陷下去怎么办?”开导他的人说:“地不过是堆积的土块罢了,填满了大地四处,没有什么地方是没有土块的,你行走跳跃,整天都在地上活动,怎么还担心地会陷下去呢?”

(经过这个人一解释)那个杞国人才放下心来,消除了疑惑,很高兴;开导他的人也放了心,很高兴。

【近义词】庸人自扰、杞人之忧、伯虑愁眠

【反义词】无忧无虑、若无其事

扩展资料

近义词

庸人自扰是一个成语,读音是yōng rén zì rǎo,意思是指本来没事,自己找麻烦。

出自《新唐书·陆象先传》:“天下本无事,庸人扰之而烦耳。”

译文:指本来没有事,自己瞎着急或自找麻烦。

反义词

汉语成语,读音为wú yōu wú lǜ,意思是没有一点忧愁,顾虑和担心,形容烦恼尽除、得到解脱,心情安然自得,快乐舒心。

出自叶圣陶《倪焕之》:“焕之顺着冰如所指的方向凝望,仿佛已经看见无忧无虑的男女往来于绿荫之下。”

3.虚荣杞人忧天拼音

虚荣拼音:

[xū róng]

[释义] 1.表面上的光彩:~心。不慕~。2.爱慕虚荣:他特别~。

杞人忧天拼音:

[qǐ rén yōu tiān]

[释义]《列子·天瑞》中说,杞国有个人担心天会塌下来,自己无处安身,以致吃不下饭,睡不好觉。唐李白在《梁甫吟》中用这个典故写出“杞国无事忧天倾”的诗句。后用“杞人忧天”比喻毫无必要的忧虑和担心。

[出处]《列子·天瑞》:“杞国有人忧天地崩坠;身亡所寄;废寝食者。”

4.杞人忧天的文言文

杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”

其人曰:“天果积气,日、月、星宿,不当坠邪?”

晓之者曰:“日、月、星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”

其人曰:“奈地坏何?”

晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,无处无块。若躇步跐蹈?终日在地上行止,奈何忧其坏?”

其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

5.文言文杞人忧邪的读音

qǐ rén yōu tiān

杞人忧天传说是我国历史悠久的民间传说之一,在《山海经》、《淮南子》、《路史》、《列子》、《史记》等史料中均有记载。《列子·天瑞》中对其基本内容叙述为:杞国有个人担心天塌下来,吃不好饭,睡不着觉,有个智者从天体构成对他进行了开导,终释疑惑。

周武王灭亡商朝之后,封夏朝开国君主禹的后裔到杞地(河南开封东南部的杞县)建立杞国,杞人就是对杞国人的称呼。

杞人忧天传说中蕴含的造福于民、泽被后世的无私奉献精神,积极进取、勇于探索的开拓精神和忧国忧民的忧患意识,是中华民族优秀传统文化精神的重要体现。

2014年12月,河南开封申报的“杞人忧天传说”入选第四批国家级非物质文化遗产名录。

背景

杞国,是中国历史上自夏代到战国初年的一个诸侯国,由华夏族所建立,国祚延绵1500多年,国君为姒姓,大禹的直系后裔。也就是说,杞国公族与越国公族本是同一先祖,一脉相承。

周朝初年,杞国重新建国。周武王灭亡商朝之后,寻找夏朝开国君主禹的后裔,结果找到了杞东楼公,便封他到杞地(河南开封杞县),延续杞国国祚,主管对夏朝君主的祭祀。杞国王族出自华夏,夏商周三代分封诸侯国一直奉行“夏君夷民”的做法。

出处

杞人忧天。《列子·天瑞》:“杞国有人,忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。”后用以比喻不必要的忧虑。清邵长蘅《守城行纪时事也》诗:“纵令消息未必真,杞人忧天独苦辛。”郑观应《自序》:“当世巨公曲谅杞人忧天之愚,正其偏弊。”粤剧《关汉卿》。

杞:周代诸侯国名,杞国,是中华大地上一个古老的方国,其历史最早可追溯到夏朝初年。西周末杞为宋灭,杞武公十一年(公元前740年)杞国从雍丘(今河南杞县)迁都至齐、鲁之间的淳于一带,重建杞国。忧天:担心天会掉下来。老是怕天塌下来,以至于吃不下饭睡不好觉。比喻不必要或无根据的忧虑。

这则寓言辛辣地讽刺了那些胸无大志,患得患失的人。“天下本无事,庸人自扰之。”我们决不做“现代的杞人”,而要胸怀大志,心境开阔,为了实现远大的理想,把整个身心投入到学习和工作中去。寓言中那位热心人对天、地、星、月的解释是不科学的,只能代表当时的认识水平,但他那种关心他人的精神、耐心诱导的做法,还是值得称赞的。

成语本意指杞国有个人怕天塌下来,常比喻不必要的或缺乏根据的忧虑和担心。

原意是要提倡“顺乎自然,无为而治”。这是道家的人生哲学的反映。后来,人们常用“杞人忧天”这个成语来形容不必要的无根据的忧虑。

但是如果从积极方面看待杞人忧天的话,则是一种积极发现生活中的问题并且勤于探究的良好表现。

在人类还没有完全认识自然界之前,一个人提出任何疑问,其勤学好问、勇于探索的精神本身无所谓错误。可是杞人成天为这个问题烦恼忧愁,而影响到自己的现实身心生活就不对了。未来有很多会发生和不会发生的事情,我们成天只是担忧有什么用?关键是多学知识,了解自然,做好防范。

“世上本无事,庸人自扰之。”现代社会是一个竞争激烈的社会,是否具有良好的心态和健康的心理状况对于一个人的发展是极其重要的。我们平时要注意分析事物之问的联系,防止主观片面性和盲目性。对于一些确实无法认知和解决的问题,我们也不要陷入无休止的忧愁之中而无力自拔。人生乐在豁达。

6.杞人忧天古文中“冲塞四虚”塞的注音

杞人忧天古文中“充塞四虚”塞的注音为[sè]

出自:《列子·天瑞》

作者:列子

朝代:战国时期

原文:

晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”

释义:

劝导他的人说:“所谓地吗,就是很多土块聚集,它填充了四方所有的角落,它还往哪里塌土块啊。你走路跳跃,终日是在这地上进行,干吗还要担心地会塌呢?”

愚公移山古文中“惩山北之塞”的塞注音为[sāi]

出自:《列子·汤问》

作者:列子

朝代:战国时期

原文:

惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”

释义:

他苦于山区北部的阻塞,出来进去都要绕道,就召集全家人商量说:“我跟你们尽力挖平险峻的大山,(使道路)一直通到豫州南部,使道路)一直通到豫州南部,到达汉水南岸,可以吗?”

扩展资料:

塞有三种读音,分别为[sài]、[sè]、[sāi]

塞[sài]:

1、堵;填:~住漏洞。箱子~满了。

2、堵住瓶口或其他器物口的东西:瓶~儿。软木~儿。

塞[ sè ]:

同“塞(sāi)”。用于书面语词,如“闭塞”“阻塞”“塞责”“茅塞顿开”等。

塞[ sài ]:

边界上隔绝内外的屏障。泛指易于据守御敌的险要地方:~外。要~。边~。

杞人忧天:

杞人忧天是一个成语,读音是qǐ rén yōu tiān,意思是总是去忧虑那些不切实际的事物。

杞人忧天原意是要提倡“顺乎自然,无为而治”。这是道家的人生哲学的反映。后来,人们常用“杞人忧天”这个成语来形容不必要的无根据的忧虑。

愚公移山:

《愚公移山》是战国时期思想家列子创作的一篇寓言小品文。文章叙述了愚公不畏艰难,坚持不懈,挖山不止,最终感动天帝而将山挪走的故事。

此文是一篇具有朴素的唯物主义和朴素的辩证法思想的寓言故事。其主题思想即恒道。它借愚公形象的塑造,通过“智叟”与“愚公”的对话,展现出了“智叟”之愚与“愚公”之智,告诉人们做事要持之以恒,才有可能成功。

反映了中国古代劳动人民改造自然的雄伟气魄,表现了中国古代劳动人民的信心和顽强毅力,说明了要克服困难就必须坚持不懈的道理,对人们有很大的启发。

参考资料来源:百度百科-塞

杞人忧天文言文注音

1.《杞人忧天》原文注音

【原文注音】《杞人忧天》--出自《列子·天瑞》杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

qǐ guó yǒu rén yōu tiān dì bēng zhuì,shēn wáng suǒ jì,fèi qǐn shí zhě。又有忧彼之所忧者,因往晓之,yòu yǒu yōu bǐ zhī suǒ yōu zhě,yīn wǎng xiǎo zhī,曰:“天,积气耳,无处无气。

yuē:“tiān,jī qìěr,wú chù wú qì。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”ruò qū shēn hū xī,zhōng rì zài tiān zhōng háng zhǐ,nài hé yōu bēng zhuì hū?”其人曰:“天果积气,日、月、星宿,不当坠邪?”qí rén yuē:“tiān guǒ jī qì,rì、yuè、xīng xiǔ,bú dāng zhuì xié?”晓之者曰:“日、月、星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”

xiǎo zhī zhě yuē:“rì、yuè、xīng xiǔ,yì jī qì zhōng zhī yǒu guāng yào zhě,zhī shǐ zhuì,yì bú néng yǒu suǒ zhōng shāng。”其人曰:“奈地坏何?”qí rén yuē:“nài dì huài hé?”晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,无处无块。

xiǎo zhī zhě yuē:“dì,jī kuàiěr,chōng sāi sì xū,wú chù wú kuài。若躇步跐蹈?终日在地上行止,奈何忧其坏?”ruò chú bù cī dǎo?zhōng rì zài dì shàng háng zhǐ,nài hé yōu qí huài?”其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

qí rén shě rán dà xǐ,xiǎo zhī zhě yì shě rán dà xǐ。【译文】杞国有个人担忧天会塌地会陷,自己无处存身,便整天睡不好觉,吃不下饭。

又有一个为他的忧愁而担心的人,就去开导他,说:“天不过是积聚的气体罢了,没有哪个地方没有空气的。你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢?”那个人说:“天如果是气体,日月星辰不就会坠落下来了吗?”开导他的人说:“日月星辰也是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会伤害什么。”

那个人又说:“那地坏了又怎么办呢?”开导他的人说:“大地是土块堆积成的罢了,填满了四处,没有什么地方是没有土块的。你行走跳跃,整天都在地上活动,怎么还担心会陷下去呢?”经过这个人一解释,那个杞国人放下心来,很高兴;开导他的人也放了心,很高兴。

扩展资料:一、《列子》简介《列子》又名《冲虚真经》。是战国早期列子、列子弟子以及其后学所著,到了汉代出现以后,便尊之为《冲虚真经》,且封列子为冲虚真人,其学说被古人誉为常胜之道。

是中国古代先秦思想文化史上著名的典籍,属于诸子学派著作,是一部智慧之书,它能开启人们心智,给人以启示,给人以智慧。其书默察造化消息之运,发扬黄老之幽隐,简劲宠妙,辞旨纵横,是道家义理不可或缺的部分。

二、文章寓意这则寓言,通过杞人忧天的故事,告诉我们不要去忧虑那些不切实际的事物。这是一则益智寓言,写了忧天者与忧人者两种人。

作者不以这两种人为然。这则寓言辛辣地讽刺了那些胸无大志,患得患失的人。

“天下本无事,庸人自扰之。”我们决不做“现代的杞人”,而要胸怀大志,心境开阔,为了实现远大的理想,把整个身心投入到学习和工作中去。

寓言中那位热心人对天、地、星、月的解释是不科学的,只能代表当时的认识水平,但他那种关心他人的精神、耐心诱导的做法,还是值得称赞的。

2.杞人忧天古文翻译

一、原文杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡(wú)处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠耶(yè)?”晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”

其人曰:“奈地坏何?”晓之者曰:“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈?终日在地上行止,奈何忧其坏?”其人舍然大喜,晓之者亦舍(shì)然大喜。

二、译文古代杞国有个人担心天会塌、地会陷,自己无处存身,便食不下咽,寝不安席。另外又有个人为这个杞国人的忧愁而忧愁,就去开导他,说:“天不过是积聚的气体罢了,没有哪个地方没有空气的。

你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢?”那人说:“天是气体,那日、月、星、辰不就会掉下来吗?”开导他的人说:“日、月、星、辰也是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会伤害什么。”那人又说:“如果地陷下去怎么办?”开导他的人说:“地不过是堆积的土块罢了,填满了四处,没有什么地方是没有土块的,你行走跳跃,整天都在地上活动,怎么还担心地会陷下去呢?”(经过这个人一解释)那个杞国人才放下心来,很高兴;开导他的人也放了心,很高兴。

扩展资料作品鉴赏这则寓言出自《列子·天瑞篇》,是一则非常有名的古代寓言。它通过杞人忧天的故事,嘲笑了那种整天怀着毫无必要的担心和无穷无尽的忧愁,既自扰又扰人的庸人,告诉人们不要毫无根据地忧虑和担心。

这是一则益智寓言,写了忧天者与忧人者两种人。作者并不以这两种人为然。

文章重要刻画了一个“杞国人”的形象,他头顶蓝天,却整天担心蓝天会崩塌下来,脚踏大地,却成天害怕大地会陷落下去,以致睡不着觉,吃不下饭。他还担心天上的太阳、月亮、星星会掉下来,惶惶不可终日。

在别人耐心的开导下,他又放下心,高兴极了。一个栩栩如生的形象就浮现在读者的眼前了。

另外一个人物,开导杞人的热心人,他对天地星月的解释,是不科学的,只是代表了当时的认识水平,但他那种关心他人的精神,耐心开导的方法,还是值得肯定的。古代道家学者长卢子也并不赞成这个开导者关于天地无毁的说法,他认为一切事物既有成,就有毁。

而列子认为,天地无论成毁对人来说都是一样的。道的本质在于虚静无为,人也应该以笃守虚静的处世态度,不必在不可知的事物上浪费心智。

这则寓言的客观意义是值得重视的,它反映了当时自然科学在宇宙形成理论上的成果,所谓“积气”、“积块”、“日月星宿亦积气中有光耀者”等见解,其辩证思维水平之高,是令人膺服的。这则寓言故事运用对话刻画人物,人物形象分明。

故事短小,但寓意深刻,耐人寻味。文章基本以对话构成,言简意赅,逻辑严谨,读来文气贯通。

这则寓言也成为后世文人常用的典故,如李白有诗曰“杞国有人忧天倾”,即出于此。作者简介列子,生卒不详,名御寇,战国时期郑国人,主张虚静无为,是老子和庄子之外的又一位道家学派代表人物。

信奉道家的与世无争思想,主张循名责实,无为而治。他一生安于贫寒,不求名利,不进官场,“列子居郑圃,四十年人无识者”,农耕之馀,醉心读书著述,潜心撰文二十篇,约十万多字。

流传有《列子》一书,其作品在汉代以后已部分散失,现存八篇《天瑞》、《黄帝》、《周穆王》、《仲尼》、《汤问》、《力命》、《杨朱》、《说符》。其中《愚公移山》、《。

3.杞人忧天文言文翻译50字

杞国有个人担心天地会崩塌,自身失去依存的地方,(于是)不吃不睡的了。又有一个担心他因为那担心而出问题的人,因此就去劝他,说:“天啊,是聚集在一起的气体,气往哪里崩溃呢。你身体曲伸和呼吸,一直在天中进行,干吗要担心它崩溃吗?”那个人说:“天确实是聚集的气体,太阳、月亮、星星呢,它们就不会掉下来吗?”劝导他的人说:“太阳、月亮、星星,也是气体中发光的气体,就算它们掉下来,也不可能伤到谁。”那人说:“地塌了怎么办呢?”劝导他的人说:“所谓地吗,就是很多土块聚集,它填充了四方所有的角落,它还往哪里塌土块啊。你走路跳跃,终日是在这地上进行,干吗还要担心地会塌呢?”

于是那人释然而开心,劝导他的人也释然而开心。

4.杞人忧天的拼音是什么

杞人忧天读音是qǐ rén yōu tiān。

杞人忧天意思是总是去忧虑那些不切实际的事物。杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠邪?”晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”

其人曰:“奈地坏何?”晓者曰:“地积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

译文杞国有个人担心天会塌下来、地会陷下去,自己无处依托,便食不下咽,寝不安席。另外又有个人为这个杞国人的忧愁而忧愁,就去开导他,说:“天不过是聚积的气体罢了,没有哪个地方是没有空气的。

你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢?”那人说:“天是气体,那日、月、星、辰就不会掉下来吗?”开导他的人说:“日、月、星、辰只是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会有什么伤害。”那人又说:“如果地陷下去怎么办?”开导他的人说:“地不过是堆积的土块罢了,填满了大地四处,没有什么地方是没有土块的,你行走跳跃,整天都在地上活动,怎么还担心地会陷下去呢?”(经过这个人一解释)那个杞国人才放下心来,消除了疑惑,很高兴;开导他的人也放了心,很高兴。

【近义词】庸人自扰、杞人之忧、伯虑愁眠【反义词】无忧无虑、若无其事扩展资料近义词庸人自扰是一个成语,读音是yōng rén zì rǎo,意思是指本来没事,自己找麻烦。出自《新唐书·陆象先传》:“天下本无事,庸人扰之而烦耳。”

译文:指本来没有事,自己瞎着急或自找麻烦。反义词,汉语成语,读音为wú yōu wú lǜ,意思是没有一点忧愁,顾虑和担心,形容烦恼尽除、得到解脱,心情安然自得,快乐舒心。

出自叶圣陶《倪焕之》:“焕之顺着冰如所指的方向凝望,仿佛已经看见无忧无虑的男女往来于绿荫之下。”。

5.杞人忧天的拼音是什么

杞人忧天读音是qǐ rén yōu tiān。杞人忧天意思是总是去忧虑那些不切实际的事物。

杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠邪?”

晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”其人曰:“奈地坏何?”晓者曰:“地积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

译文

杞国有个人担心天会塌下来、地会陷下去,自己无处依托,便食不下咽,寝不安席。另外又有个人为这个杞国人的忧愁而忧愁,就去开导他,说:“天不过是聚积的气体罢了,没有哪个地方是没有空气的。你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢?”

那人说:“天是气体,那日、月、星、辰就不会掉下来吗?”开导他的人说:“日、月、星、辰只是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会有什么伤害。”那人又说:“如果地陷下去怎么办?”开导他的人说:“地不过是堆积的土块罢了,填满了大地四处,没有什么地方是没有土块的,你行走跳跃,整天都在地上活动,怎么还担心地会陷下去呢?”

(经过这个人一解释)那个杞国人才放下心来,消除了疑惑,很高兴;开导他的人也放了心,很高兴。

【近义词】庸人自扰、杞人之忧、伯虑愁眠

【反义词】无忧无虑、若无其事

扩展资料

近义词

庸人自扰是一个成语,读音是yōng rén zì rǎo,意思是指本来没事,自己找麻烦。

出自《新唐书·陆象先传》:“天下本无事,庸人扰之而烦耳。”

译文:指本来没有事,自己瞎着急或自找麻烦。

反义词

汉语成语,读音为wú yōu wú lǜ,意思是没有一点忧愁,顾虑和担心,形容烦恼尽除、得到解脱,心情安然自得,快乐舒心。

出自叶圣陶《倪焕之》:“焕之顺着冰如所指的方向凝望,仿佛已经看见无忧无虑的男女往来于绿荫之下。”

6.杞人忧天拼音

杞人忧天

[原文]

杞国有人,忧天地崩坠①,身亡所寄②,废寝食者。又有忧彼之所忧者③,因往晓之曰④:“天,积气耳,亡处亡气⑤。若屈伸呼吸⑥,终日在天中行止⑦,奈何忧崩坠乎?”其人曰:“天果积气⑧,日月星宿不当坠耶⑨?”晓之者曰:“日月星宿亦积气中之有光耀者,只使坠⑩,亦不能有所中伤(11)。”其人曰:“奈地坏何(12)?”晓者曰:“地积块耳(13),”充塞四虚(14),亡处亡块。若躇步跐蹈(15),终日在地上行止,奈何忧其坏?”其人舍然大喜(16),晓之者亦舍然大喜。——《列子》

[注释]

①崩坠——倒塌,坠落。

②身亡所寄——没有地方存身。亡,同“无”。寄,依附。

③又有忧彼之所忧者——又有一个为他的忧愁而担心的人。

④晓——开导。

⑤亡处亡气——没有一处没有气。

⑥若——你。屈伸——身体四肢的活动。

⑦终日在天中行止——整天在天空气体里活动。行止,行动和停留。

⑧果——果然,果真。

⑨日月星宿(xiù)不当坠耶——日月星辰不就会坠落下来了吗?星宿,泛指星辰。

⑩只使——即使。

(11)中伤——打中击伤。

(12)奈地坏何——那地坏了(又)怎么办呢?

(13)地积块耳——大地是土块堆积成的罢了。

(14)四虚——四方。

(15)躇(chú)步跐(cí)蹈——泛指人的站立行走。躇,立。步,走。跐,踩。蹈,踏。

(16)舍然——释然。放心的样子。

[提示]

头顶蓝天,却整天担心蓝天会崩塌下来;脚踏大地,却成天害怕大地会陷落下去。这则寓言辛辣地讽刺了那些胸无大志,患得患失的人。“天下本无事,庸人自扰之。”我们决不做“现代的杞人”,而要胸怀大志,心境开阔,为了实现远大的理想,把整个身心投入到学习和工作中去。寓言中那位热心人对天、地、星、月的解释是不科学的,只能代表当时的认识水平,但他那种关心他人的精神、耐心诱导的做法,还是值得称赞的。

杞人忧天

从前在杞国,有一个胆子很小,而且有点神经质的人,他常会想到一些奇怪的问题,而

让人觉得莫名其妙。

有一天,他吃过晚饭以后,拿了一把大蒲扇,坐在门前程量,并且自言自语的说:

“假如有一天,天塌了下来,那该怎么办呢?我们岂不是无路可逃,而将活活地被压

死,这不就太冤枉了吗?”

从此以后,他几乎每天为这个问题发愁、烦恼,朋友见他终日精神恍惚,脸色憔悴,都

很替他担心,但是,当大家知道原因后,都跑来劝他说:

“老兄啊!你何必为这件事自寻烦恼呢?天空怎么会塌下来呢?在说即使真的塌下来,

那也不是你一个人忧虑发愁就可以解决的啊,想开点吧!”

可是,无论人家怎么说,他都不相信,仍然时常为这个不必要的问题担忧。

后来的人就根据上面这个故事,引伸成“杞人忧天”这句成语,它的主要意义在唤醒人

们不要为一些不切实际的事情而忧愁。它与“庸人自扰”的意义大致相同

7.杞人忧天的读音

杞人忧天

qǐ rén yōu tiān

【解释】杞:周代诸侯国名,在今河南杞县一带。杞国有个人怕天塌下来。比喻不必要的或缺乏根据的忧虑和担心。

【出处】《列子·天瑞》:“杞国有人,忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。”

【结构】主谓式。

【用法】用作贬义。一般作谓语、状语。

【正音】杞;不能读作“jǐ”。

【辨形】忧;不能写作“优”。

【近义词】庸人自扰、杞人忧天

【反义词】无忧无虑、若无其事

【辨析】~与“庸人自扰”有别:~偏重在忧;指不必要的担忧、害怕;所指一般限于心理活动;“庸人自扰”偏重在扰;所指除心理活动外;还兼指不必要的具体行动。

【例句】

(1)只要充分作好准备;就不怕敌人的突然袭击;何必~。

(2)他总是担心小李因路太远不能及时赶来;真是~。

8.虚荣杞人忧天拼音

虚荣拼音:

[xū róng]

[释义] 1.表面上的光彩:~心。不慕~。2.爱慕虚荣:他特别~。

杞人忧天拼音:

[qǐ rén yōu tiān]

[释义]《列子·天瑞》中说,杞国有个人担心天会塌下来,自己无处安身,以致吃不下饭,睡不好觉。唐李白在《梁甫吟》中用这个典故写出“杞国无事忧天倾”的诗句。后用“杞人忧天”比喻毫无必要的忧虑和担心。

[出处]《列子·天瑞》:“杞国有人忧天地崩坠;身亡所寄;废寝食者。”

杞人忧天的拼音是什么

杞人忧天读音是qǐ rén yōu tiān。杞人忧天意思是总是去忧虑那些不切实际的事物。

杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:“天,积气耳,亡处亡气。若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?”其人曰:“天果积气,日月星宿,不当坠邪?”

晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。”其人曰:“奈地坏何?”晓者曰:“地积块耳,充塞四虚,亡处亡块。若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?”其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

译文

杞国有个人担心天会塌下来、地会陷下去,自己无处依托,便食不下咽,寝不安席。另外又有个人为这个杞国人的忧愁而忧愁,就去开导他,说:“天不过是聚积的气体罢了,没有哪个地方是没有空气的。你一举一动,一呼一吸,整天都在天空里活动,怎么还担心天会塌下来呢?”

那人说:“天是气体,那日、月、星、辰就不会掉下来吗?”开导他的人说:“日、月、星、辰只是空气中发光的东西,即使掉下来,也不会有什么伤害。”那人又说:“如果地陷下去怎么办?”开导他的人说:“地不过是堆积的土块罢了,填满了大地四处,没有什么地方是没有土块的,你行走跳跃,整天都在地上活动,怎么还担心地会陷下去呢?”

(经过这个人一解释)那个杞国人才放下心来,消除了疑惑,很高兴;开导他的人也放了心,很高兴。

【近义词】庸人自扰、杞人之忧、伯虑愁眠

【反义词】无忧无虑、若无其事

扩展资料

近义词

庸人自扰是一个成语,读音是yōng rén zì rǎo,意思是指本来没事,自己找麻烦。

出自《新唐书·陆象先传》:“天下本无事,庸人扰之而烦耳。”

译文:指本来没有事,自己瞎着急或自找麻烦。

反义词

,汉语成语,读音为wú yōu wú lǜ,意思是没有一点忧愁,顾虑和担心,形容烦恼尽除、得到解脱,心情安然自得,快乐舒心。

出自叶圣陶《倪焕之》:“焕之顺着冰如所指的方向凝望,仿佛已经看见无忧无虑的男女往来于绿荫之下。”

标签: 句子

声明:

1、本文来源于互联网,所有内容仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关,作者文责自负。

2、本网站部份内容来自互联网收集整理,对于不当转载或引用而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。

3、如果有侵权内容、不妥之处,请第一时间联系我们删除,请联系

推荐文章

更多

最新文章

更多

热门文章

更多